NavigaceZŠ Livingston Šablony Praha

  1. Základní škola od září 2018 realizuje projekt ZŠ Livingston šablony OP Praha, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001203. Ukončení projektu je koncipováno ke konci června roku 2021. Projekt je spolufinancování Evropskými strukturálními a investičními fondy a národními veřejnými zdroji. Poskytovatelem dotace je MHMP.
  2. Aktivity jsou zaměřeny na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OM J) a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků školy, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
  3. Cílem projektu je rozvoj v oblastech vytváření proinkluzivního prostředí školy a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a zvýšení kvality vzdělávání. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dále také personální podpora formou dvojjazyčného školního asistenta, intenzivní jazykové kurzy ČDJ, doučování dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků formou DVPP a zahraničních stáží, dále také komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.